فارم واحدنظرآباد، با ظرفیتی بالغ بر 150 هزار قطعه مرغ تخم گذار، واقع در منطقه نظر آباد کرج، دارای 3 سالن مجهز به قفس مرغهای تخم گذار، سیستم انتقال دان اتوماتیک ، سیستم تهویه

مطبوع،سالن بسته بندی، انبار، کارخانه دان، سردخانه، تاسیسات می باشد. این واحد همچنین مجهز به باسکول تمام اتوماتیک با ظرفیت 60 تن میاشد.